OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Čl. I.
Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") blíže vymezují a upřesňují podmínky a upravují práva a povinnosti mezi podnikající fyzickou osobou Anastasijou Farskou, IČO: 03793389, místem podnikání Litevská 2568/17, 272 01 Kladno-Kročehlavy, která se řídí autorskými právy (dále jen "poskytovatel") a druhým účastníkem smluvního vztahu (dále jen "uživatel"), vznikajícími v souvislosti s nabídkou elektronických knih a se souvisejícími službami poskytovanými poskytovatelem prostřednictvím internetového obchodu provozovaného poskytovatelem na internetové adrese www.stacyspisovatelka.eu (dále jen "webové stránky").

Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy uživatel je spotřebitelem, tj. každý člověk splňující definiční znaky spotřebitele dle ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "spotřebitel"). Vztahy zvlášť neupravené obchodními podmínkami se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník"), zákonem č. 634/1992 Sb., na ochranu spotřebitele, a dále též zákonem

č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

Obchodní podmínky se dále vztahují na případy, kdy uživatel není spotřebitelem, tj. každá jiná osoba, zejména osoba splňující definiční znaky podnikatele dle ustanovení § 420 a násl. občanského zákoníku (dále jen "podnikatel"). V takovém případě se vztahy neupravené obchodními podmínkami řídí českými obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem s výlukou aplikace zejména ustanovení občanského zákoníku a jiných právních předpisů chránících postavení spotřebitele, a dále se řídí též zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

Reklamace se řídí reklamačním řádem, který je součástí obchodních podmínek, a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Čl. II
Základní pojmy

"Elektronickou knihou" se pro účely obchodních podmínek rozumí ekvivalent periodické a/nebo neperiodické tištěné publikace, který není poskytovatelem distribuován na hmotném nosiči, ale je individuálně zpřístupněn uživateli ve formě datového elektronického souboru ve formátech PDF, ePUB a MOBI. Poskytovatel nezaručuje, že všechny elektronické knihy budou zpřístupněny ve všech formátech uvedených v předchozí větě. Není-li výslovně uvedeno jinak, může elektronická kniha zahrnovat další soubory (např. fotografie, grafiky, animace, zvukově obrazové záznamy). 

Pro účely obchodních podmínek se "předmětem koupě", "zbožím" nebo "věcí" rozumí elektronická kniha, autorské práce - povídka na míru, kniha.

"Zařízením" se pro účely obchodních podmínek rozumí vhodné elektronické čtecí či jiné zařízení hardwarově a softwarově umožňující stažení a zobrazení elektronických knih (například, nikoliv však výlučně, čtecí zařízení s tzv. elektronickým inkoustem určené primárně pro stažení a čtení elektronických knih, iPad, stolní počítač, notebook, PDA, mobilní telefon).

"Službou" se pro účely obchodních podmínek rozumí úplatné zpřístupnění elektronické knihy a umožnění jejího stažení poskytovatelem uživateli do zařízení uživatele pro jeho osobní potřebu a poskytnutí oprávnění k využívání elektronické knihy uživatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveném těmito obchodními podmínkami.

"Kupní smlouvou" se pro účely obchodních podmínek rozumí kupní smlouva a/nebo smlouva o poskytnutí služby dle předchozího odstavce či jiná smlouva uzavřená mezi poskytovatelem a uživatelem akceptací objednávky uživatele poskytovatelem.

"Stahováním" či "stažením" se pro účely obchodních podmínek rozumí pořízení trvalého nebo dočasného datového souboru s elektronickou knihou uživatelem na základě a v počtu dle jeho objednávky.

"Cenou" se pro účely obchodních podmínek rozumí úplata za službu, mající charakter smluvní ceny, uvedená na webových stránkách u konkrétní elektronické knihy, knihy či služby, pokud není domluveno jinak (u povídky na míru), kde se cena může lišit. K takové službě bude sloužit Smlouva o dílo (dále jen "Smlouva o dílo"). Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.

"Smlouva o dílo" se pro účely obchodních podmínek rozumí úplata za službu, mající charakter smluvní ceny, kterou si podnikatel domluví se spotřebitelem. Jedná se o dílo Povídky na míru, či jiných autorských prací.

Čl. III.

Autorská práva

Uživatel bere na vědomí, že elektronické knihy nabízené ke stažení na webových stránkách i obsah webových stránek, včetně počítačových programů, které tvoří webové stránky, jsou autorskými díly, která jsou chráněna předpisy autorského práva a lze je užít pouze v souladu, způsobem a v rozsahu stanoveném obchodními podmínkami.

Uživatel není oprávněn elektronické knihy jakkoliv kopírovat, doplňovat, sdílet, rozmnožovat, přenášet a rozšiřovat bez souhlasu poskytovatele, a to ani bezplatně. Uživatel není oprávněn k jakékoliv změně jejich obsahu. Uživatel není oprávněn elektronické knihy užívat pro komerční účely, ani není oprávněn je pro tyto účely jakkoliv zpřístupňovat.

Uživatel je oprávněn elektronickou knihu získanou stažením z webových stránek užít pouze pro svou osobní potřebu a nesmí ji užít za účelem dosažení přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu či poskytnout třetí osobě nebo užít jiným způsobem, pokud mu k takovému užití nebude poskytovatelem u konkrétního titulu výslovně udělena zvláštní licence. Není-li výslovně uvedeno jinak, cena zahrnuje oprávnění ke stažení jedné rozmnoženiny elektronické knihy, která smí být uložena pouze na jednom zařízení uživatele.

Čl. IV.
Objednávka a uzavření kupní smlouvy, smlouvy o dílo

Aktuální nabídka elektronických knih a knih je uvedena na webových stránkách v sekci e-shop a to včetně uvedení ceny. Veškerá prezentace elektronických knih a knih umístěná ve webových stránkách je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně žádné z prezentovaných elektronických knih, knih. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Uživatel má možnost objednat elektronickou knihu, či knihu formou odeslání elektronické objednávky poskytovateli, a to bez registrace uživatele. Uživatel provede objednávku tak, že na webových stránkách vyplní požadované údaje do připraveného elektronického objednávkového formuláře, který následně odešle poskytovateli (dále jen "objednávka"). Údaje uvedené uživatelem v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné. Kupující má možnost před odesláním objednávky zkontrolovat a měnit údaje uvedené v objednávce.

Uživatelem odeslaná objednávka představuje návrh na uzavření kupní smlouvy, který činí uživatel vůči poskytovateli. Kupní smlouva je uzavřena akceptací objednávky uživatele poskytovatelem, a to ve formě potvrzení objednávky ze strany poskytovatele uživateli odeslaného dle provozních možností na adresu elektronické pošty uživatele uvedenou v objednávce (dále jen "potvrzení objednávky").

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Uživatel odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obsahem obchodních podmínek a jejich obsah považuje za jasný a srozumitelný, a že s nimi souhlasí. Uživatel odesláním objednávky taktéž stvrzuje, že mu poskytovatel sdělil údaje uvedené v ustanovení § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 občanského zákoníku. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě, a taková odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Uživatel má možnost objednat Povídku na míru, či jinou autorskou práci, pokud je uvedena na webových stránkách. Předchází tomu vaše objednávka, kterou můžete zadat i přes webové stránky skrz připravený formulář, či zaslat objednávku/poptávku rovnou na můj email stacyspisovatelka@gmail.com. Po vzájemné dohodě a všech specifikacích daného díla, bude dohodnuta i cena. Sepíše se smlouva o dílo (dále jen "Smlouva o dílo"). Po jejím podepsaní vystavím následně zálohovou fakturu. Po její úhradě, nejpozději však do 14dnů od vystavení, začnu pracovat na díle. Dodání hotového díla závisí na domluveném rozsahu. Cena se počítá dle dohodnutých norsmostran/počtu slov, a časového úseku práce. Po dodání autorské práce následuje faktura konečná, kde mohou být po předchozí dohodě obou stran, být navýšeny, či sníženy doplňkové platby. Vše je zasíláno skrz emailovou korespondenci, která byla poskytnuta v objednávce daného díla.

Smluvními stranami jsou v případě smlouvy o díle zhotovitel a objednatel. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dílo. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. (dále jen "Smlouva o dílo")

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").

 1. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Objednat". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího").
 2. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 • Momentálně (od 25.3.2021) je koupě tištěné knihy i e-knihy možné přes webové stránky vydavatele. Kliknutím na vybranou možnost knihy z těchto stránek (www.stacyspisovatelka.eu) se zákazník dostane na webové stránky vydavatelů, kde si knihu zakoupí.

Čl. V.
Platební a dodací podmínky

Ceny jsou platné v den zobrazení na webových stránkách a mohou se měnit dle aktuálních akcí. Akční ceny jsou platné do data uvedeného u konkrétní elektronické knihy a knihy. Poskytovatel není plátcem DPH. 

Ceny za e-book nezahrnují náklady na balení, dopravu, montáž ani instalaci odnos zboží či jiné výkony, není-li výslovně uvedeno jinak. Rozsah nabízených služeb spojených s dopravou či jinými výkony včetně cenových podmínek není uveden na webových stránkách, neboť se jedná o prodej digitální.

Uživatel je povinen uhradit cenu nejpozději do 3 kalendářních dní po potvrzení objednávky, a to:

prostřednictvím bezhotovostního převodu dle platebních údajů uvedených v potvrzení objednávky, jinak bude objednávka poskytovatelem automaticky stornována a kupní smlouva zaniká. Za den úhrady ceny se považuje den, kdy je cena v plné výši připsána na bankovní účet poskytovatele - obvykle do 3 pracovních dnů (dále jen "zaplacení"). Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a ebook co nejdříve dodán.

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

Dále prostřednictvím platební brány GO PAY, k úhradě ihned platební kartou.

Elektronická kniha bude poskytovatelem uživateli dodána ihned po zaplacení.

Stažení objednané elektronické knihy bude umožněno (služba bude poskytnuta) uživateli po zaplacení, a to zasláním odkazu ke stažení elektronické knihy na adresu elektronické pošty uživatele uvedenou v objednávce. Odesláním objednávky uživatel výslovně souhlasí s tím, aby s poskytováním plnění podle kupní smlouvy bylo započato okamžitě, a tedy, aby mu bylo stažení elektronické knihy umožněno po zaplacení, a bere tím na vědomí, že jelikož je předmětem kupní smlouvy dodání digitálního obsahu, který není dodáván na hmotném nosiči, nemá dle ustanovení

1837 písm. l) občanského zákoníku právo na odstoupení od kupní smlouvy.

Po zaplacení bude uživateli vystavena faktura - daňový doklad, která bude odeslána na adresu elektronické pošty uživatele uvedenou v objednávce. Faktura - daňový doklad slouží jako záruční list.

Poskytovatel si vyhrazuje vlastnické právo k předmětu koupě až do okamžiku úplného zaplacení ceny. Zboží se považuje za dodané odesláním odkazu ke stažení elektronické knihy na adresu elektronické pošty uživatele uvedenou v objednávce. V případě služeb (Povídka o dílo a další autorské práce) je zasíláno dílo elektronickou poštou, uvedené v objednávce a ve smlouvě o dílo. Považuje se za dokončené po převzetí tohoto díla (odesláním na email objednatele)

Ebook, ani další služby a zboží, není možné hradit formou splátkového kalendáře.

Kupní smlouva i Smlouva o dílo se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mojí strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

Cena za služby (Povídka na míru a další autorské práce) se počítá dle dohodnutých norsmostran či počtu slov, a časového úseku práce. Nejdříve se vystavuje zálohová faktura, splatná do 14dnů od jejího vystavení. Po její úhradě začíná autorka pracovat na objednávce. Po dodání autorské práce uživateli, následuje faktura konečná, kde mohou být po předchozí dohodě obou stran, být navýšeny, či sníženy doplňkové platby.

V případě koupě tištěné knihy:

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 290706780/0300, vedený u společnosti ČSOB (dále jen "účet prodávajícího");
  • bezhotovostně prostřednictvím platební brány GO PAY;
  • bezhotovostně platební kartou;
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. V. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 4. Platba na dobírku není možná. 
 5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího anebo přiloží ke zboží.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.


Čl. VI.
Záruční podmínky

(Reklamační řád)

Poskytovatel odpovídá za to, že elektronická kniha při převzetí, kterým se pro účely obchodních podmínek rozumí stažení elektronické knihy na zařízení uživatele, má sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nemá vady, je kompletní a vyhovuje požadavkům právních předpisů. Nesplňuje-li elektronická kniha uvedené podmínky dle předchozí věty, zejména obsahuje-li datový soubor jinou elektronickou knihu než jakou si uživatel zakoupil nebo je-li datový soubor elektronické knihy neúplný, poškozený nebo nečitelný v kompatibilních zařízeních, má uživatel právo v souladu s obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a

2161 až § 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele), na uplatnění práv z vadného plnění (reklamace zboží).

Pokud vám nebyl ebook dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky "hromadná pošta" nebo spam. Pokud ani tam ebook nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

Uživatel je oprávněn uplatnit u poskytovatele právo z vady, která se vyskytne u elektronické knihy, bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, ve lhůtě 24 měsíců ode dne převzetí elektronické knihy, na zařízení uživatele, a to prostřednictvím emailu stacyspisovatelka@gmail.com, vypište své údaje, popište závadu a následně jej odešle poskytovateli. Reklamace musí obsahovat alespoň číslo objednávky, název elektronické knihy a popis zjištěných vad.

Při výskytu vady během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. Poskytovatel není povinen nároku uživatele vyhovět, pokud prokáže, že uživatel před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Vadou, za kterou poskytovatel neodpovídá, je také vada, kterou uživatel způsobil sám a případy, kdy to vyplývá z povahy věci.

Poskytovatel rozhodne o reklamaci spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se poskytovatel se spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Pokud je reklamace oprávněná, poskytovatel je povinen uživateli vadný soubor elektronické knihy opravit nebo vrátit uživateli zaplacené peněžní prostředky, a to v zákonem stanovené lhůtě. Uživatel akceptuje a výslovně souhlasí s tím, že mu peněžní prostředky mohou být poskytovatelem vráceny jiným způsobem a prostřednictvím jiného platebního prostředku, než jakým byly uživatelem poukázány za účelem zaplacení.

Prodávající rozhodne o reklamaci podnikatele ve lhůtě 3 pracovních dnů, ve složitých případech do 5 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace podnikatele včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 45 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se poskytovatel s podnikatelem nedohodnou na delší lhůtě. Pokud je reklamace oprávněná, poskytovatel je povinen uživateli vadný soubor elektronické knihy opravit nebo vrátit uživateli zaplacené peněžní prostředky, a to v zákonem stanovené lhůtě. Uživatel akceptuje a výslovně souhlasí s tím, že mu peněžní prostředky mohou být poskytovatelem vráceny jiným způsobem a prostřednictvím jiného platebního prostředku, než jakým byly uživatelem poukázány za účelem zaplacení.

Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace.

Ebook i kniha s žánry slouží pouze ke čtení. Děje jsou smýšlené, k ničemu nenabádají.

Pokud se jedná o ebook/knihu s účelem vzdělání a informačním účelům, slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a je vytvořen s využitím mých znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Produkty nemohou nahradit osobní konzultaci. Neodpovídám za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v ebooku/knihy.

V případě služby - Povídka na míru, či jiných autorských prací - než se dílo předá, bude vždy zasílána ukázka. Během rozpracovaného díla je možné ho poupravovat dle požadavku objednatele. Po dokončení a převzetí tohoto díla již není možné dále upravovat a dílo se bere jako dokončené. Za další úplatu, po předchozí domluvě, je možné dílo opět upravit. Nesmí tak však činit objednatel sám bez informování autora. Po dokončení Díla předá Zhotovitel výhradní licenci Objednateli. (Dále jen "Smlouva o Dílo")

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (kniha)

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Ustanovení uvedená v čl. VI - Práva z vadného plnění obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
 6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Čl. VII.
Odstoupení od kupní smlouvy, smlouvy o díle

Pokud to povaha zakoupeného zboží připouští, má spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů od jejího uzavření bez udání důvodu v souladu a za podmínek ustanovení § 1829 až § 1837 občanského zákoníku. Spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit pouze v případě prodlení poskytovatele s dodáním elektronické knihy ve lhůtě dle čl. V. odst. 4 výše, a to ve lhůtě 7 kalendářních dnů od uplynutí lhůty pro dodání elektronické knihy.

Dle ustanovení § 1837 písm. l) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemá uživatel právo odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem bylo dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem uživatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poskytovatel před uzavřením kupní smlouvy sdělil uživateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Uživatel nemůže odstoupit od kupní smlouvy z důvodu, že údajně nevěděl, že předmětem objednávky a/nebo služby je elektronická kniha, nikoli tištěná.

V případě služby (Povídka na míru, další autorské práce) může objednatel odstoupit od smlouvy během její tvorby, nikoli po jejím předání.

Podnikatel může od kupní smlouvy odstoupit, jen je-li tak ujednáno v kupní smlouvě nebo, stanoví-li tak zákon.

V případě odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, poskytovatel mu vrátí do 14 dnů od okamžiku odstoupení od kupní smlouvy veškeré zaplacené peněžní prostředky. Spotřebitel akceptuje a výslovně souhlasí s tím, že mu peněžní prostředky mohou být poskytovatelem vráceny jiným způsobem a prostřednictvím jiného platebního prostředku, než jakým byly spotřebitelem poukázány za účelem zaplacení.

Spotřebitel musí o svém rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy vyrozumět poskytovatele formou písemného oznámení o odstoupení od kupní smlouvy. Oznámení o rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy doručí spotřebitel na adresu elektronické pošty poskytovatele: stacyspisovatelka@gmail.com . Doručením oznámení o rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy poskytovateli dojde automaticky k deaktivaci přístupu uživatele k elektronické knize. V případě smlouvy o dílo, rovněž musí být zasláno toto rozhodnutí, avšak nejpozději v průběhu rozpracovaného díla. Musí být uveden řádný důvod, který se týká podepsané smlouvy o dílo (její nedodržení v nějakém bodě, dále jen "Smlouva o dílo"). V tomto případě je zaslána částka ze zálohové faktury objednateli zpět na účet, ze kterého byla zaplacena. Autor má na návrat částky 30 dnů od ukončení této smlouvy, není-li uvedeno jinak.

Pokud by autor musel předělávat celé dílo, v tomto případě bude objednateli fakturována kompenzace ve prospěch autora (počítat se bude pouze konkrétní počet normostran, které platí v době podání odstoupení od smlouvy). Objednatel má nárok na vrácení peněz z uhrazené faktury za tuto službu, avšak poníženou o počet těchto již sepsaných normostran. Může dojít i k doplatku ze strany objednatele, neboť kniha může obsahovat již více normostran, než byla stanovená cena za službu.

Je-li společně se zbožím poskytnut uživateli dárek, je darovací smlouva mezi poskytovatelem a uživatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy uživatelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a uživatel je povinen spolu se zbožím poskytovateli vrátit i poskytnutý dárek (nejpozději do 14 dnů od odstoupení smlouvy)

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.


Čl. VIII.
Ochrana osobních údajů

Vyplněním objednávky dává uživatel poskytovateli souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o uživateli a o jeho nákupech v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je Anastasija Farská IČ 03793389  se sídlem Litevská 2598/17, Kladno 272 01. (dále jen: "správce").

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Uživatel, který je fyzickou osobou, souhlasí s poskytnutím těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo bankovního účtu. Uživatel, který je právnickou osobou a/nebo fyzickou osobou podnikající, souhlasí se zpracováním těchto svých údajů: název společnosti, jméno odpovědné osoby, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, adresa sídla společnosti, IČ, DIČ (dále společně vše jen jako "osobní údaje"). Poskytnutí osobních údajů v rozsahu dle předchozí věty je nezbytné pro plnění kupní smlouvy.

Osobní údaje budou uchovávány a shromažďovány poskytovatelem za účelem uzavření a realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu, jakož i pro archivní účely poskytovatele o provedených nákupech, dále pro účely poskytování případných slev a jiných výhod pro zákazníky a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení poskytovatelem.

Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že je povinen osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů uživatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje poskytovatelem bez předchozího souhlasu uživatele předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. 

Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies do jeho zařízení. V případě, že nákup na webových stránkách je možné provést a závazky poskytovatele z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies zařízení uživatele, může uživatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 

Čl. IX.
Technické podmínky

Uživatel si je vědom, že pro stažení elektronické knihy je nezbytné vhodně softwarově a hardwarově vybavené zařízení.

Poskytovatel neodpovídá za nemožnost přístupu uživatele k elektronické knize či za nemožnost jejího stažení uživatelem pro nedostatečné hardwarové nebo softwarové vybavení uživatele nebo pro závady internetového spojení či přenosu datové sítě. Poskytovatel neodpovídá za nemožnost stažení elektronické knihy z webových stránek do paměťových zařízení, jejichž využití výrobce či prodejce těchto paměťových zařízení omezil tak, že je upravil pouze pro stahování a uložení elektronických knih od vybraných poskytovatelů. Uživatel je povinen si tuto skutečnost ověřit ještě před započetím objednávky.

Prodávající neodpovídá za škodu, která kupujícímu případně vznikne v důsledku neoprávněného zásahu třetí osoby do zařízení uživatele či v důsledku zásahů třetích osob do funkčnosti webových stránek.

Pro stáhnutí ebooku je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení.

Uživatel není oprávněn jakkoliv zasahovat do technických prostředků, které chrání elektronickou knihu, případně omezují rozsah jejího užití. Uživatel bere na vědomí, že obcházení či narušení technických prostředků dle předchozí věty je zásahem do autorského práva a bude postihováno podle příslušných právních předpisů.

Uživatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní webových stránek jsou chráněny autorským právem.

Uživatel není oprávněn při využívání webového rozhraní webových stránek používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní webových stránek.

Poskytovatel je oprávněn přerušit či dočasně pozastavit či aktualizovat jakoukoliv službu poskytovanou prostřednictvím webových stránek. Poskytovatel v žádném případě neodpovídá uživateli za jakoukoliv škodu způsobenou dočasnou či trvalou nedostupností webových stránek nebo některé související aplikace.

Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami.

Čl. X.
Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak poskytovatel a uživatel sjednávají, že se smluvní vztah řídí českým právem.

Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávající v elektronické podobě a není přístupná.

Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

Uživatel při využívání služeb a webových stránek nesmí maskovat svou IP adresu či jinak utajovat či maskovat svou geografickou polohu.

Pokud se poskytovatel se spotřebitelem nedohodnou v případě sporu na přijatelném kompromisu, může se spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: coi.cz, která je příslušná k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy. Podrobné informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou obsaženy v ustanoveních § 20e až § 20y zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, nebo na internetových stránkách www.coi.cz.

Uživatel není ve vztahu k poskytovateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení

1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Poskytovatel může znění obchodních podmínek jednostranně měnit nebo doplňovat. Nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na webových stránkách. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na trvání a platnost kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek.

Na Kladně, dne 17.10.2020